МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Аналітика на сторінках газети

  Загальнотеоретична стаття присвячується глобальним питанням суспільного розвитку.

  Практико-аналітична стаття призначена для розбору конкретних ситуацій і процесів, які можуть служити позитивним або негативним прикладом як для всього соціуму, так і для окремих його сегментів.

  Науково-популярна стаття в доступній формі висвітлює питання й проблеми наукової сфери.

  Полемічна стаття являє собою дискусію, що автор розвертає зі своїм опонентом, конкретним або узагальненим. Полеміка може вестися як на глобальному рівні, що стосується питань розвитку суспільства, так і на часті, що зачіпає окрему взяту проблему й погляд на неї.

  Майже вимерлий вид - передова стаття - носить яскраво виражений пропагандистський характер, формулює основні завдання, що коштують перед суспільством, і шляхи їхнього дозволу з погляду ідеології, відбиваною редакцією.

  Стаття характеризується широтою аналізованого матеріалу, узагальнення якого дає автор. Якщо в кореспонденції журналіст висвітлює конкретне явище, то в статті він досліджує цілу соціальну ситуацію або процес, тобто кілька груп фактів і явищ, тісно взаємозалежних між собою.

  При підготовці статті, як і інших аналітичних матеріалів, дуже важливо враховувати вимоги, які пред'являються до матеріалів такого хареактеру. Використання аналітичних операцій, логічних методів пізнання дійсності - без цього текст не може претендувати на звання аналітичного.

  А. Тертичний [5] у такий спосіб формулює завдання, ознаки й етапи створення статті. Завдання, які стоять перед автором статті:

  1.       роз'яснення суті різних суспільних подій, феноменів, демонстрація тенденцій їхнього розвитку, оцінка їхньої значимості;

  2.       аналіз і поширення передового досвіду рішення соціальних проблем;

  3.       критика не ефективних або помилкових шляхів розвитку, помилкових установок і шкідливих орієнтирів.

  Ознаки статті:

  1.       виявлення взаємозв'язку різних явищ і, як наслідок, сприяння аудиторії в збагненні цих взаємозв'язків;

  2.       використання аналітико-синтетичних операцій: порівняння; оцінки; деталізації; роз'яснення; пророкування; узагальнення.

  3.       використання комунікативних операцій: діалогічність; ситуативність.

  4.       виявлення й виклад зв'язків, спрямованих у минуле й майбутнє явища;

  5.       побудова від простого до складного, від видимого до невидимого, від відомого до невідомого, від безперечного до спірного.

  Успішність аналітичної публікації визначається наступними параметрами.

  По-перше, відбором «нових сторін» дійсності, адекватних завданням аналітичного виступу (крайнім поданням «нових сторін» дійсності є сенсації: реальні, ініційовані пресові, «качки»).

  По-друге, вибором предметно-тематичної спрямованості, адекватної інтересом аудиторії (прив'язкою змісту до конкретного актуального виду діяльності; виявленням функціональної ролі описуваної діяльності; виявленням відповідності описуваного з нормативними вимогами й ідеалами аудиторії).

  По-третє, співвіднесеністю аналізу з попередньої інформованості про нього аудиторії.

  Предметом відображення в статті може виступати подія, процес, соціальна ситуація.

  Перший етап тлумачення об'єкта відображення в статті - знайомство з ним. При цьому використовуються методи угрупування даних (упорядкування, систематизація) і типологізація даних (визначення стійких сполучень властивостей предметів).

  Другий етап тлумачення - пояснення, тобто встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

  Третій етап тлумачення - прогнозування. Тут використовується метод експресивних оцінок; сценаріїв (вивчення публікацій про предмет на основі контент-аналіза, що веде до прогнозування); метод екстраполяції (поширення висновків по одній або декілька частин явища на інші частини або інші явища,віднесені в майбутнє).

  Четвертий етап тлумачення - оцінка. Можуть бути застосовані методи виборчого показу (цитування, переказ); прямої авторської оцінки, експертних оцінок. До некоректних, маніпулятивним, методам ставляться метод домислу й «перетримувань» (перекручування явища в надії на непоінформованість публіки); апеляція до «особистості»; апеляція до «публіки»; «навішення ярликів».

  П'ятий етап тлумачення - програма дій, пропонована журналістом в існуючих умовах. Як досягти мети, маючи певні ресурси потрібно задіяти, щоб досягти потрібної мети.

  Композиція статті, як правило, визначається тим, який спосіб дослідження дійсності вибере автор. Чи піде він по шляху дедуктивного умовиводу (від загального до частки) або індуктивного (від часткового до загального). У першому випадку міркування будуть передувати фактам, у другому навпаки.

  По стилістичних особливостях статті можна розділити на дві більші групи.

  1.       Статті, орієнтовані на науковий стиль виклади. Такі тексти характеризуються строгістю мови, достатком термінів, складним синтаксисом, що передає логічний характер міркувань автора й дозволяючи «стискати» інформацію.

  2.       Статті, орієнтовані на невимушений, «белетризований» виклад. У таких текстах активізується авторське «я», використовуються експресивні прийоми (іронія, гіпербола), розмовна лексика. Помітно змінюється синтаксис, здобуваючи розмовне фарбування - збільшується число недовгих пропозицій, безсполучникових зв'язків. У сучасних умовах «інтимітизації» газетної мови питома вага статей цього типу помітно зріс.

  Огляд і огляд преси

  По своєму стилістичному ладі до статті примикає огляд. Однак від статті його відрізняє концентрація не на логічних зв'язках, а на ефективних і наочних прикладах, в деталях. Огляд покликаний, по-перше, давати панораму подій, і тільки по-друге - відшукувати єднальні їхні нитки.

  Предмет огляду - осмислення системи подій якої-небудь сфери громадського життя, обмежених тематичними й (або) просторово тимчасовими рамками. Огляд - свого роду підсумок певного періоду життя, що викликає необхідність чіткої періодичності їхнього виходу;щотижневі, щомісячні й т.п.

  Близько до огляду примикають такі жанри, як огляд редакційної пошти й огляд засобів масової інформації.

  Огляд листів у редакцію, як і огляд, може базуватися на тематичній і тимчасовій основі.

  Основні форми огляду засобів масової інформації:

  –       інформаційний огляд, що містить повідомлення про найбільш важливі матеріали одного або декількох видань [6.107];

  –       тематичний огляд, що демонструє широкий спектр думок висловлених різними виданнями по певній темі [5.99].

  Таким чином можна зробити такий висновок, що аналітичні жанри мають свою специфіку піднесення інформації, головною їхньою метою є аналіз. У них загальне призначення: аналіз ситуацій, що виникають і розвиваються в різних сферах.


  2. Висвiтлення аналiтичних жанрiв у газетi «Суббота плюс»

  2.1 Проблемно-тематичний аспект висвiтлення аналiтики в газетi «Суббота плюс»

  В газетi «Суббота плюс» працюють багато талановитих журналiстiв якi мають кожен свою колонку або рубрику. Газета «Суббота плюс» є однією з найпоширеніших газет у Запоріжжі, вона основана на багаторічній довірі громадян Запорізької області. Видається кожного четверга на двох мовах українською та російською, містить дуже багато реклами.

           Головними рубриками щотижневика є:

           - «событие недели»;

           - «крупным планом»;

           - «тема номера»;

           - «власть»;

           - «вне закона»;

           - «спорт».

           Проблеми які вона висвітлює є не тільки регіональні, а й обласні й державні, з жовтня по сьогодення, майже в кожному номері є висвітлення теми про фінансово-економічну кризу бо це є невід'ємною проблемою українського народу, окрім цього є теми присвячені екології та культурі міста.

  Наприклад загальнотеоретична стаття «Во время кризиса онкобольные дети Запорожья могут остаться без помощи»[16.17].

  У статті аналізується життя онкохворих дітей і те що їх чекає під час кризи яка не відомо коли закінчиться. «Не для кого не секрет, что запорожские онкобольные дети зачастую гибнут не из-за страшного диагноза, а из-за того, что у родителей нет денег на операцию и последующее лечение. А государство по-прежнему не спешит помогать своим наименее защищенным гражданам». Ця стаття розкриває сутність нашої влади яка «допомагає» людям тільки тоді, коли на носі вибори або ще якісь важливі від народа голоса. «Время от времени детям «охотно» помогали чиновники которые на этом делали себе не плохую рекламу, ну и на этом спасибо. Зато сейчас финансирование прекратилось так как «самим денег не хватает»».

  Подібного роду публікації відрізняються високим рівнем узагальнення, глобальністью мислення авторів.

  У ході викладу своєї концепції автор опирається не на конкретні приклади, а на узагальнені судження, на закономірності, що лежать в основі відносин у суспільстві. Дана стаття не пропонує якої-небудь програми дій, пов'язаної з обговорюваним предметом. По-перше, її дуже важко сформулювати, по-друге, якби це вдалося зробити, то вона виглядала б (у силу складності розглянутих взаємозв'язків) занадто узагальненою, абстрактною.

  Проблеми які висвітлює газета «Суббота плюс» є соціальні, тому майже кожні питання які вони розглядають не стають не заміченими.

  Наприклад стаття «Запорожцы остались без денег»[17.8] розглядає проблему яка торкнулась майже всіх українців. Банки не віддають вкладникам гроші аргументуючи тим, що у них грошей немає і кредитори не повертають борги за свої кредити.

  «Неудивительно, что сегодня банки не хотят возвращать деньги своим вкладчикам. Ведь денег-то нет… Банкиры жалуются, на недобросовестных клиентов, которые не возвращают кредиты».

  У цій статті з'ясовуються причини виникнення проблеми, пошук шляхів її усунення.

  «Когда узнаешь реальные истории - сколько, кому и когда выдавали кредиты - начинаешь понимать, почему «загнулась» банковская система страны». «По словам эксперта, который работает банковской сфере, банк «Европейский» сегодня практически технический банкрот. Если в ближайшее время он не найдет себе инвестора, то пойдет на ликвидацию».

  Важливе виявлення тих причин, на які в сучасних умовах можна вплинути так, щоб змінити щось до кращого. Якщо ж причини лежать за межами впливу на них, то вони представляють скоріше теоретичний інтерес. Для журналістики, зайнятий актуальними практичними проблемами, зайва глибина аналізу у відомій мері протипоказана.

  Кореспонденція на тему «Тысячи запорожцев не могут оформить паспорт»[18.12]

  В основі цієї публікації лежить опис достатньо незвичайної події - люди не можуть оформити паспорт навіть у двадцять років «Житель Запорожья Максим Королев два месяца назад вернулся из армии, отметил свое 20-летие. Но у него до сих пор нет документа, удостоверяющего его личность. Как говорится нет паспорта нет человека…» Саме цій події присвячена основна частина публікації. Описуючи її, журналіст використовує інформацію, отриману від самого постраждалого. Описом самої події справа не обмежується. Автор здійснює причинно-наслідковий аналіз того що відбулось, шукає відповідь на питання, які мучать Максима Корольова чому не видають паспорт саме йому.

  Наприкінці публікації наведений коментар фахівців, що доповнює спроби містичного пояснення події почасти відомими, реальними фізичними законами.

  «Старший инспектор сектора гражданства, Шевченковского района Наталья Биюн говорит: «Он не одинок в своей проблеме. В Шевченковском районе тысячи людей не могут получить паспорт уже длительное время. Паспортных бланков в стране нет»».

  Огляд який присвячений питанню «Почему запорожцы боятся своих соседей»[18.13] відповідає майже всім нормам огляду.

  - викликає зацікавленість аудиторії, розповідає про процеси, що відбуваються в суспільному житті;

  «После того как в Евпатории взорвался жилой дом, жители Запорожья по-другому посмотрели на свою безопасность».

  - відстоює передові точки зору й сприяє вдосконалюванню «особистої стратегії» громадян;

  «Городская стоматологическая поликлиника №7 работает на в подвале жилого дома. Радиация превышает норму. Жители грозятся, самостоятельно, расправится с этим недоумением».

  - виявляє в явищах сутність, показує протиріччя дійсності;

  «Главврач поликлиники говорит, что на все виды работ разрешение у них есть, но показывать не захотела».

  Огляди в «Субботе плюс» зустрічаються досить рідко, бо цей жанр служить для глибокого розгляду певної сукупності фактів, об'єднаних часом, простором, познайомити аудиторію із процесами, що відбуваються в суспільстві, що склавшимися ситуаціями проблемами.

  «Суббота плюс» більш спеціалізується на аналітичних інтерв'ю. Доказом цього є аналітичне інтерв'ю на соціальну тему «После закрытия полигона Запорожье задыхается от мусора». Питання формулюються таким чином, що вони вимагають висвітлення вузлових моментів події. Аналітичне інтерв'ю, містить і аналіз факту, відповідаючи при цьому на питання: чому? Яким чином? Що це значить? і т.д. Роль автора аналітичного інтерв'ю полягає насамперед у тім, що своїми питаннями він задає напрямок аналізу, що звичайно здійснює саме интервьювана особа.

  «Почему строительство нового полигона на Верхней Хортице должна решить проблему стихийных свалок, если до этого она не решалась?»

  Співрозмовник журналіста - начальник підрозділу по охороні навколишнього середовища Олександр Васильковський зацікавлений у тім, щоб дати аудиторії «Субботы плюс» як можна більш широку картину дійсності. Йому також важливо якомога аргументованіше викласти свою позицію, проаналізувати причини безпорядку на звалках й усього іншого, зробити прогноз можливого розвитку подій.

  Таким чином, автор інтерв'ю на свої питання одержує не короткі однозначні відповіді (що привело б до створення інформаційного інтерв'ю), а розгорнутий, досить глибоко обґрунтований коментар, що й робить дане інтерв'ю аналітичною публікацією.

  «Многие предприниматели говорят, что они не против вывозить мусор на свалку. Но полигон в Шевченковском районе слишком далеко расположен. К примеру, если везти мусор из Ленинского района - это более 30 километров, через мосты, пробки. Поэтому некоторые считают лучше вывезти мусор просто в посадку. А если полигон будет находиться и в Верхней Хортице то это способствует не только «очищению» зеленых мест но и воздуху которым мы дышим…».

  Газета «Суббота плюс» має свої принципи створення аналітичних жанрів, проблемно-тематичний аспект відображає дійсність їх створення, головними темами на сьогоднішній день це фінансово-економічна криза та безробіття яке вона спричинила. Висвітлення діяльності Президента України, його адміністрації, облдержадміністрації, місцевих органів влади. Проблеми адмінреформи. Висвітлення процесу виборів. Проблеми зрощення фінансових кіл, органів влади і криміналітету.

  Проблеми безробіття і його подолання. Проблеми охорони здоров’я і материнства. Кримінальна проблематика.

  Проблеми національно-культурного відродження. Проблеми міжмовних і міжнаціональних відносин в Україні. Висвітлення проблем збереження пам’яток історії та культури.

  Проблеми мистецтва та культури. Висвітлення проблем організації дозвілля і відпочинку. Особливості висвітлення діяльності видовищних закладів і видовищних заходів. Висвітлення культури: театр, кіно, відеомистецтво, живопис, музика, естрадне мистецтво тощо.

  Загалом проблемно-тематичний аспект газети «Суббота плюс» розкриває проблеми соціуму та інколи конкретні теми присвячені вузькій аудиторії. Здебільшого це стосується тих тем, що розкривають такі питання як, студентське життя, охота, творчість поетів і т.д. саме ці теми хвилюватимуть певну кількість людей.

  2.2 Жанрова своєрiднiсть аналiтики на шпальтах газети «Суббота плюс»


  Газета «Суббота плюс» здебільшого висвітлює інформаційні жанри бо це більш легкі жанри на сприйніття аудиторії. Вони виграють тим, що мають авторське «Я» та ефект присутності, а аналітичні жанри повинні давати ширшу аналітичну інформацію, аналізувати події, це інколи не сприймає читач бо аналітика по своєму «сухо» сприймається.

  Аналітичні жанри які висвітлює щотижневик «Суббота плюс» відносяться як до глобальних тем наприклад та ж криза, так і до невеликих рецензій на фільми, книги та музику.

  Нагадаймо що відноситься до аналітичних жанрів:

  –       аналітичний звіт;

  –       аналітична кореспонденція;

  –       аналітичне інтерв'ю;

  –       аналітичне опитування;

  –       бесіда;

  –       лист;

  –       коментар;

  –       соціологічне резюме;

  –       анкета;

  –       моніторинг;

  –       рейтинг;

  –       стовпчик;

  –       стаття;

  –       огляд;

  –       рецензія.

  Аналітичний звіт на тему «Что прошло, то стало мило…»[19.17]. У цьому звіті аналізуються всі глобальні події які сталися процягом 2008 року. Звіт має підтеми та аналізує їх.

  «Очереди за 1 тысячей гривен».

  «В начале года бывшим вкладчикам Сбербанка начали выплачивать по 1000 гривен потому как хотели вернуть какуюто долю их вкладов».

  «Вокзал заминировали, сессионный зал отремонтировали».

  «3 января в очередной раз шутник «заминировал» вокзал Запорожье-1. Работники МЧС, к счастью, «бомбу не нашли», а «террориста» задержали, в ходе сладствия установили, что он решил таким образом просто пошутить над людьми».

  «Автобус сгорел на ходу».

  «Автобус развозивший на работу сотрудников автотранспортного предприятия, загорелся на ходу. Погибло четверо человек. Как оказалось, у водителя ПАЗа закончился газ, и он попросил одного из пассажиров залить в автобус солярку. При этом машина продолжила ход. Произошло возгорание».

  «Дорожает бензин»

  «С мая начал дорожать бензин, за него просят 6,45 гривни! На некоторых автозаправках цена на солярку достигла 7 грн. Из-за нестабильного курса доллара»

  «Рекордный рост доллара»

  «Зафиксирован рекордный рост доллара. Американская валюта перевалила отметку в 10 гривен. За евро просят 15грн. виной тому экономический и финансовый кризис».

  Аналітична рецензія на книгу «Жребий»[20.47] вона не є розгорнутою та великою по обсязі проте являє собою стислий, насичений, аргументований аналіз книги.

  «Книга издана по инициативе и на средства торгово-промышленной транснациональной корпорации «Керамист», генеральный деректор которой Дмитрий Зусманович - известный в нашем крае меценат. «Что есть человек и каково его предназначение - две главные темы фантастического романа «Жребий», - так анализирует автор книги Анатолий Ириновский… »».

  Аналітична рецензія дає дуже короткі відомості про головного героя: «Свет и тьма отчаяно сражаются за душу Тимофея Нетудыхина, главного героя повествования».

  Коментар на тему «В запорожской области растет задолженность по зарплате»[21.13].

  «Самые высокие темпы роста по зарплате, по словам Виктора Занфирова, отмечены в Вольнянском районе. Там долг вырос в семь раз! В отстающих - Васильевский район (рост - в 5,5 раза) и город Мелитополь (рост - в 4,5 раза)».

  Особливість побудови даного коментарю полягає в тім, що в ньому присутні всі основні "компоненти", що дозволяють читачеві включитися в суть питання. Причому розташовані вони в тексті згідно з логікою пізнання людиною будь-якого предмета: спочатку йому важливо скласти загальне враження про предмет, а потім уже спробувати проникнути усередину його, з'ясувати його взаємозв'язок. У даному тексті, зокрема, треба один по одному виклад автора:

  1) основного факту, що підлягає коментуванню (повідомлення В.Занфірова);

  2) позиції начальника госинспекції Валентина Свешникова - критика колишньго прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенко.

  «Не будем же мы делать так как в 1998 году, бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко созывал подчиненных и вывозил их в лес на учение, где в жестокой форме требовал погашение долгов».

  Це - проста схема побудови. Але вона дає аудиторії можливість без особливих зусиль вникнути в суть справи й більш-менш об'єктивно глянути на порушену в публікації проблему.

  Рейтинг із публікації «Человек года» [22.17]

  «13-я церемония «Человек года» дала возможность звездам «прогулять» свои вечерние туалеты, а нам обсудить их умение одеваться.

  Великолепно смотрелась вышедшая вручать в одной из номинаций Ани Лорак в элегантном красном платье, аккуратно причесанная головка, точеная фигурка делали ее похожей на изящную статуэтку эбонитового дерева. И звание «Кумир года» принадлежит ей по праву. Ну а олимпийскую чемпионку можно назвать просто - «Спортсмен года». Прямая спина, прическа - волосок к волоску, красивые жесты, элегантное платье»и т.д.

  Представлений вище рейтинг умовно можна назвати "простим", оскільки він не вимагає особливо ретельних вимірів, використання математичних методів і т.д., у відмінність рейтингів "складних", в основі яких часто лежать серйозні наукові дослідження, на які й опираються експерти, що здійснюють класифікацію (оцінку) їхніх явищ, що цікавлять. Такі рейтинги можуть містити в собі як якісні, так і статистичні показники й бути досить складними для сприйняття звичайного читача (та й розраховуються такі публікації на ту частину аудиторії, що має спеціальну підготовку в тій сфері, до якої ставиться рейтинг).

  Аналітичне інтерв'ю «Только избавиввшись от разрухи в головах политиков, мы сможем преодолеть кризис» [23.46]. Народний депутат України А. Н. Пеклушенко відповідає на запитання кореспондентів газети «Суббота плюс».

  Перший доказ того що це саме аналітичне інтерв'ю полягає перш за все у тому, що своїми запитаннями журналіст задає насамперед напрямок аналізу, що звичайно здійснює саме інтерв'юйована особа.

  «Ваши прогнозы по поводу экономического кризиса. Насколько глубоко и как надолго он затронет Запорожскую область , Украину? Чего ждать в ближайшее время запорожцам?»

  «Каким образом произошел раскол в Партии регионов? Можно ли их все еще считать единой силой?»

  Інтерв'юйована особа відповідає на запитання дуже широко бо сама зацікавлена ознайомити публіку у склавшійся ситуації.

  Лист через щотижневик направлений до мера міста Евегена Катрашова «Случайная встреча»[24.11].

  «В третий раз обращаюсь к Вам уважаемый Евгений Карташов, но уже через газету. Обращаюсь по такой проблеме: «При пректировании двух торговых комплексов на привокзальной площади Запорожье-1 была допущенна грубая ошибка. Они будут строиться без подземного перехода с выходом на посадочную площадку трамваев. Это немедленно надо исправить! Сотни тысяч покупателей будут переходить проспект или ожидать посадки на трамвай среди бесконечного потока транспорт, где нет даже элементарного навеса » сегдце болит, душу угнетают непорядки, но ничего сделать не можем».

  Зрозуміло, що даний лист, що продовжує ряд подібних звертань автора до мера, його емоційний накал, сміливість суджень могло прикувати до себе увагу всієї соціальної громадськості країни, що читає газету «Суббота плюс».

  Газета «Суббота плюс» висвітлює всі соціальні теми які турбують читача відповідає на запитання які дуже цікавлять аудиторію.

  Аналітичні жанри допомагають розкрити внутрішні запитання та проблеми соціуму у біль ширшій інформації. Аналітика це невід'ємна частина журналістської творчості яка допомагає їм аналізувати події або явища які склалися у тій чи іншій ситуації.


  Висновки

  В наш час аналітичні жанри набувають стрімкого розвитку. В їх основі - аналітика подій.

  Журналіст, як правило, має справу з великою групою фактів, які вже на початковій стадії їхньої обробки вимагають ретельного відбору, систематизації, угруповання й класифікації по різних підставах, знаходження причинно-наслідкових зв'язків між ними й т.д.[25.303].

  Аналітичні жанри - у вищій мірі складні жанри, бо журналістові необхідно мати хист до аналітики, а це не кожному під силу. В аналітиці треба вміти правильно аналізувати подію, явище тля того щоб читач не бачив тільки факти але й сутність події. Головні питання аналітичних жанрів це Чому? Яким чином? Що це значить? Відповідаючи на питання журналіст аналізує подію та головне показує причини цієї події.

  Проаналізувавши газету «Суббота плюс», а особливо висвітлення в ній аналітичних жанрів, можна зробити висновок, що в наш час аналітичні жанри стають більш розвиненими та насиченими. Багато молодих та здібних журналістів працюють в газеті «Суббота плюс». Деякі з них пишуть аналітичні жанри на політичні теми, деякі - на соціальні та культурні. В газеті найчастіше переважають аналітичні жанри на соціальні теми, які в наш час є досить актуальними. Бо саме в них порушуються та аналізуються питання про проблеми життя людей, безробіття, політики, економіки та екології.

  Також, проаналізувавши декілька видів аналітичних жанрів, які написали журналісти щотижневика «Суббота плюс», можна зробити висновок, що існують багато різних особливостей подання цих жанрів. У кожного з журналістів своя специфіка подання аналітики.

  Більш частіше зустрічалися аналітичні загальнотеоретичні статті бо вона порушує майже всі соціальні проблеми, висвітлює проблеми людей аналізує явища та дає змогу читачам знайти вихід з незвичайної ситуації.

  Одним із жанрів які теж часто зустрічаються є рецензія, вона являє собою стислий, насичений, аргументований аналіз.

  Аналітичне інтерв’ю допомагає журналістові більш ширше викласти значимість та сутність відповідей опитуваного.

  Отже, важливо не просто пред’явити читачу факти, а проілюструвати їх в контексті той проблеми, яку журналіст намагається викласти. Тому головна роль аналітики це осмислення проблеми (аналіз, міркування, ланцюг аргументів).


  Лiтература


  1. Здоровега В. Теорiя i методики журналістської творчостi. - Л.: ПАIC, 2004. - 268с.

  2. Смелкова З., Ассуирова Л, Саввова М. Риторические основы журналистики. - М. 2002. - 364с.

  3. Ким М. Жанры современной журналистики. - СПб. 2002. - 453с.

  4.Моисеев В. Журналистика и журналисты. - К., 2002. - 372с.

  5. Тертычный А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 302с.

  6. Гуревич С. Газета: вчера, сегодня, завтра: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2004.

  7. Мельник Г., Тепляшина А. Основы творческой деятельности журналиста

  8. Кузнецова О. Аналiтичнi методи в журналiстицi. - Л., 2002. - 236с.

  9. Аграновский В. Ради единого слова. - М., 2003. - 458с.

  10. Шостак М. Журналист и его произведение: Практическое пособие. - М., -ТОО «Гендальф», 1998. - 96 с.

  11. Михайлин I. Основи журналicтики. - Х., 2000. - 367с.

  12. <http://evartist.narod.ru/journ.htm>

  13.Тертычный А. Аналитическая журналистика. М., 1998.

  14. Корконесенко С. Основы творческой деятельности. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 302

  15. www.mediasprut.ru <http://www.mediasprut.ru>

  16. газета «Суббота плюс» № 9. 26 февраля 2009 года 59с.

  17. газета «Суббота плюс» № 20. 14 мая 2009 года 56с.

  18. газета «Суббота плюс» № 3. 15 января 2009 года 56с.

  19. газета «Суббота плюс» № 52. 25 декабря 2008 года 63с.

  20. газета «Суббота плюс» № 29. 17 июля 2008 года 64с.

  21. газета «Суббота плюс» № 14. 2 апреля 2009 года 56с.

  22. газета «Суббота плюс» № 13. 9 апреля 2009 года 59с.

  23. газета «Суббота плюс» № 50. 11 декабря 2009года 64с.

  24. газета «Суббота плюс» № 4. 22 января 2009года 56с.

  25. Ким М. Жанры современной журналистики. - СПб., 2001. - 406с.


  Страницы: 1, 2


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.