МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Форми і засоби творів фотожурналістики

  Форми і засоби творів фотожурналістики

  Зміст


  Вступ

  1. Передумови появи фотожурналістики

  2. Властивості фото і їх використання у фотожурналістиці

  3. Форма і засоби творів фотожурналістики

  4. Специфіка дослідження і віддзеркалення дійсності у фотожурналістиці

  Висновки

  Список використаної літератури
  Вступ


  Фотографія міцно увійшла до сучасного життя. За короткий час вона проникла мало не в усі сфери людської діяльності. Особливо широке застосування фотографія отримала у пресі, ставши незамінним засобом інформації і пропаганди. Склалася спеціальна галузь журналістики - фотожурналістика.

  Фотожурналістика - особлива форма журналістики, що використовує фотографію як основний засіб вираження. Фотожурналісти повинні діяти приймати рішення і носити фотографічне устаткування в тих же умовах, що і учасники подій.

  Фотожурналістика, як описовий термін, часто має на увазі певний грубуватий стиль або підхід до створення зображень. Підхід фотожурналістів до неупередженої фотографії стає популярним і особливим стилем комерційної фотографії. Наприклад, сьогодні багато весільних фотографів знімають в стилі "репортажу" неупереджені хроніки весільних подій.

  Щоб виявити і визначити специфіку і закономірності існування фотожурналістики, необхідно передусім з'ясувати яке місце займає фотографія для преси серед усього різноманіття зображень, що отримуються за допомогою фотографічної техніки, визначити межі між окремими видами фотографії і, що більш важливо, виявити той засадничий принцип, який може бути покладений в основу наукової класифікації. Ця вимога обумовлена не лише і не стільки відмінністю творчих манер і якості виконання, а в першу чергу специфікою тих областей людської діяльності де фотографія знайшла застосування.
  1. Передумови появи фотожурналістики


  Виділяючи фотожурналістику в самостійний вид, необхідно вказати на те, що час її становлення не співпав з народженням фотографії як такої.

  Фотографія є технічним винаходом, і її розвиток знаходиться в безпосередньому зв'язку з розвитком і удосконаленням техніки.

  Поява фотографії у пресі зв'язана не лише з розвитком посередньо фотографічної техніки, що дозволяє отримувати необхідні пресі знімки але і з розвитком поліграфічної промисловості [6, с. 121-124].

  Розвиток фото устаткування і поліграфічної промисловості став технічною, матеріальною базою для виходу фотографії в друк. Без технічних передумов самовизначення фотожурналістики було б об'єктивно неможливе. Але це лише одна сторона питання, умова "необхідне, але недостатнє".

  Фотожурналістика виникла як елемент ідеологічної надбудови через потреби, що випробовуються суспільством на певному етапі його історичного розвитку. Без потреби немає виробництва. Але саме споживання відтворює потребу [1, с. 78-79].

  Для людини усе більше значення придбаває спілкування в широкому значенні цього слова, потреба усвідомити що відбувається, причому не лише у рамках його кварталу, міста, країни, але і у світовому масштабі.

  Фотографія може зробити людину як би свідком подій, що відбуваються у світі, збудити почуття причетності цим подіям, вона дає наочне уявлення про окремі епізоди громадського життя, військові зіткнення, стихійні лиха, наукові відкриття, що відбуваються в найвіддаленіших куточках нашої планети.

  Але і це ще не усе. Поява фотографії в пресі значною мірою обумовлена потребою читача в документальному, достовірному віддзеркаленні фактів. Фотографія створює ілюзію того, що вона надає об'єктивні і достовірні свідчення про факт, тому читач шукає в ній як би точку відліку істинності журналістської інформації.

  Необхідно відмітити, що включення фотографії в сферу журналістики і виконання покладених на неї у пресі функцій обумовлюються і збільшеним культурним рівнем аудиторії. Читач-глядач поступово придбав здатність бачити в конкретній фіксації об'єкту, здійснюваній за допомогою фотографії, інформацію глибшу, ніж уявлення про матеріальну "даність" об'єктів в реальній дійсності, побачив у фотографії віддзеркалення сенсу явища або навіть цілої групи явищ і фактів [3, с. 18-22].

  Таким чином, визначаючи причини і передумови появи фотожурналістики, можна виділити наступні основні моменти:

  -                   перше - громадська необхідність нового засобу пізнання і віддзеркалення економічних, політичних, соціальних процесів сучасності, що з'явилася на певному етапі історичного розвитку суспільства. Фотографія задовольняє вимозі наочності і швидкості сприйняття, продиктованому різким зростанням інформації. Через свою документальність вона як би робить глядача свідком події, примушуючи його повірити інформації, що знаходиться в знімку;

  -                   друге - поява і розвиток технічних можливостей для задоволення потреби суспільства в розширенні засобів масової комунікації і соціально-політичного управління;

  -                    третє - наявність змістовно-стилістичної бази в особі соціальної фотографії, з якою почала свій розвиток фотожурналістика.

  Усі ці компоненти знаходяться в діалектичній єдності і взаємовпливі. Їх сукупний розвиток і визначила поява фотожурналістики.


  2. Властивості фотографічних зображень і їх використання у фотожурналістиці


  Зорове сприйняття фотографій має свої особливості. Сенс письмової або усної інформації людина сприймає поступово. Погляд, кинутий на сторінку тексту, не дає майже ніякої інформації. Фотографія ж сприймається миттєво.

  Фотографічне зображення має таку властивість, як наочність, яка забезпечує зовнішню відповідність об'єкту знімка і його зображення. На знімку можна побачити об'єкт, виявляємо властиві йому насправді риси. Хоча і словесні знаки є засобом передачі інформації про предмет, що означає, матеріально вони не мають нічого спільного з цим предметом.

  Завдяки наочності фотографія максимально доступна глядачеві. Для безпосереднього сприйняття фотографії вимагається набагато менша міра підготовленості в порівнянні із сприйняттям тексту. Це зовсім не означає примітивності, однозначності фотографії. Та все ж вигляд видимої реальності і зорова конкретність, що обумовлюють надзвичайну активність сприйняття, залишаються властиві фотографії, який би багатошаровий зміст вона в собі не несла, якими б щонайтоншими засобами не користувалася.

  Специфікою фотографічного зображення є і те, що воно є так званою "відкритою системою" [6, с. 131-132].

  Фотографічне зображення відкрите для його продовження в часі і просторі. Кадр - це шматок дійсності, шматок життя. За фотокадром ми завжди можемо представити ще щось. Нікого не бентежить, що на знімку можна побачити частину лиця, одні руки і тому подібне.

  Досить довгий час переваги і сила дії відкритої системи повною мірою не усвідомлювалися фотографами. Вірніше теорія і практика були не готові до того, щоб сприйняти щось "незавершене", "незавершене" з точки зору традиційних принципів композиції.

  Умовність фотографії проявляється вже в тому, що реальний тривимірний простір зображується в ній на двомірній площині, в тому, що усе колористичне багатство навколишньої дійсності на знімку передається за допомогою тієї колірної палітри, яка знаходиться у розпорядженні фотографії, але не відповідає колірному багатству навколишнього світу або ж ще абстрактніше, - в чорно-білому варіанті [7, с. 111-114].

  Таким чином, необхідно відмітити, що особливістю журналістського виду фотографії є те, що в ній в усій повноті реалізуються і проявляються практично усі властивості фотографічного зображення. "Моментальність" її сприйняття дозволяє скоротити час, потрібний на отримання тієї або іншої інформації. Її наочність забезпечує виникнення у глядача уявлення про досліджуваний факт, документальність фотографії і те, що вона є "відкритою системою" обумовлює віру глядача в передану інформацію, створює ефект присутності, почуття причетності з тим, що відбувається і так далі.


  3. Форма і засоби творів фотожурналістики


  Твір фотожурналістики, як і будь-який інший твір людської творчості, не може існувати, не набувши відповідної форми. Зміст вдягається у форму, без якої воно не може існувати в повній визначеності, форма має сенс і значення тоді, коли вона служить проявом змісту [8, с. 216-218].

  Аналіз форми творів фотожурналістики пов'язаний з розглядом питання про характер її образотворчо-виразних засобів. Вони є елементами форми і служать розкриттю змісту, надання йому матеріальній плоті.

  Образотворчо-виразні засоби фотожурналістики і фотографії в цілому безпосередньо обумовлюються можливостями фотоапаратури, тобто техніка. Повною мірою осягнути ці можливості можна тільки при досконалому знанні ремесла. Вільне володіння технікою - не самоціль, а необхідна умова для плідної роботи у сфері фотографії [7, с. 118-119].

  Основою фотографічної форми є композиція, тобто побудова знімка по певних закономірностях, встановлення співвідношення його частин твірних ціле.

  Фотографічне зображення просторове. Вже перші фотооб'єктиви давали можливість створювати на знімках ілюзію третього виміру. Сучасна техніка дозволяє фотографові знімати за допомогою об'єктивів, що дають різну просторову побудову.

  Одним з найважливіших образотворчих засобів фотографії є тон. Це і зрозуміло, адже тон - похідне світла - першооснови фотографії. Але між першоосновою (світлом) і результатом (фотографічним зображенням) лежить велика кількість засобів і прийомів, використовуваних автором для отримання бажаного результату.

  Істотним етапом розвитку фотографії була поява можливості використовувати колір. Редукція, обмежена гаммою чорно-білих тонів, перестала бути неминучою вона перестала бути "сутнісною умовністю" фотографії.

  Одним з найважливіших елементів, що впливають на відповідність форми знімка змісту, є вибір моменту зйомки.

  Слід зауважити, що під поняттям динамічності мається на увазі відчуття руху, яке передане на фотографії. Відмітимо, що динамічним може бути і зображення нерухомих об'єктів [6, с. 94-96].

  Кожен той, що теоретично знімає може оперувати усім комплексом закладених у фотографії образотворчих можливостей. Але практика показує, що різні види фотографії, різні жанри мають певну специфіку використання засобів віддзеркалення, відтворення дійсності. Специфіка ця полягає в тому, що в різних видах і жанрах деякі образотворчі засоби в більшості випадків взагалі не знаходять використання, а також в тому що сутнісні елементи побудови зображення (тон, лінія і так далі) організовуються певним чином.

  Структура образотворчих засобів, що породжує форму конкретного фотографічного зображення, визначається не лише специфікою цього способу віддзеркалення дійсності, не лише індивідуальністю автора, але більшою мірою і тим видом, в якому фотографія функціонуватиме. Іншими словами, є свої закони використання образотворчих засобів в художній фотографії, науковій фотографії, фотожурналістиці. У останній ці закони використовуються в інформаційних у аналітичних і в художньо-публіцистичних жанрах.  4. Специфіка дослідження і віддзеркалення дійсності у фотожурналістиці


  Вивчення фотожурналістики як специфічного способу досягнення і віддзеркалення дійсності припускає розгляд характеру її зв'язків з об'єктом, тобто з фактами і явищами життя.

  Виходячи з предмета дослідження, журналістику цікавлять актуальні, показні факти сучасної дійсності. Фотографічний знімок має щонайтісніший зв'язок з життєвою першоосновою у нім як би знайшли точне повторення реальні явища [3, с. 217-219].

  Механічне копіювання дійсності, навіть здійснюване найдосконалішими технічними засобами, чужо журналістиці. Само перенесення факту з реальної дійсності в сферу журналістики припускає той або інший рівень дослідження цього факту. Вже сама констатація факту, опис його так чи інакше відбиває результати осмислення події журналістом, включає в особливій формі його розуміння і оцінку.

  Таким чином зміст повноцінної журналістської фотографії є нерозривною єдністю відбиваної дійсності і її авторської оцінки, осмислення, виявлення суті зображуваного.

  Очевидно, що фотожурналістика має певну специфіку в дослідженні і тим більше у віддзеркаленні дійсності.

  Великий комплекс різних чинників, які можуть і не виявитися у момент сприйняття предмета, визначають авторське відношення до нього, надають предмету якесь конкретне значення. Це і життєвий досвід, уявлення про світ, про людину, знання і почуття, філософська, ідеологічна, політична позиція автора, емоційне забарвлення сприйняття, не кажучи вже про усвідомлену мету, яка стоїть перед автором. Спонтанність оцінки явища в усій його складності - результат попереднього пізнавання світу.

  Специфікою професії є те, що фотожурналіст, як правило, обмежений в термінах виконання того або іншого завдання. Тому усі його дослідницькі здібності, здібності виявляти суть, значення, сенс явищ мають бути максимально активізовані.

  Фотожурналіст позбавлений можливості прослідкувати сам процес видозміни змісту факту. Фотожурналіст повинен таким чином відчувати ключові моменти в розвитку явища, передбачати їх вірогідне виникнення і зафіксувати факт так, щоб він розкрився в усьому багатстві змісту.

  Якщо фотожурналіст ясно уявляє, що він хоче сказати своєю фотографією, тоді він зможе уловити той ключовий, кульмінаційний момент, який буде здатний виразити його ідею [8, с. 119-121].

  Значення, цінність дослідження і віддзеркалення факту у фотожурналістиці, як і в журналістиці в цілому, великою мірою визначаються завглибшки і силою вираження в ній життєвої правди.

  Одна з найважливіших сутнісних властивостей журналістики полягає у відповідності, принциповій взаємообумовленості правди її творів і матеріальної, життєвої правди конкретних фактів і подій, що є об'єктивною стороною змісту твору.

  Для аналітичних жанрів фотожурналістики характерне глибше і багатостороннє дослідження фактів. Фотографія не лише дає уявлення про явище, але розкриває його суть, коріння. У сферу уваги фотожурналіста потрапляє не лише конкретне явище в його миттєвому стані, а конфлікти, проблеми, що знаходяться в розвитку цього явища, його зв'язку з іншими фактами дійсності. Індивідуальність, конкретність факту продовжує грати дуже істотну роль але вона сполучається з подібними явищами.

  Фотожурналіст повинен виявити ключові, кульмінаційні моменти в розвитку явища, оскільки саме вони містять в собі єдність видимого і сутнісного [7, с. 94-96].

  Першорядну вагу для фотожурналіста має уміння виявити насправді показні факти, що є носіями правди життя, виявити їх істинний сенс і значення.

  У інформаційній групі жанрів досліджуються і відбиваються індивідуальні, конкретні факти в їх миттєвому виді. Суб'єктивне начало відносно пригнічується [8, с. 118-123].

  У аналітичних жанрах фотографії дають глядачеві уявлення про суть явища, розкривають проблеми його розвитку, відбивають конкретний факт як елемент загального. Суб'єктивність сприйняття автором знаходить в цих жанрах повніше вираження.

  У публіцистичних жанрах явище досліджується в різних аспектах. Аналіз факту безпосереднім чином пов'язаний з етичною, емоційною його оцінкою.

  Фотожурналістика не лише відтворює життя у формах самого життя, але безпосереднім чином відтворює реальні життєві факти. Вона збагачує їх думками і почуттями автора і знаходить органічні змісту форми віддзеркалення.
  Висновки


  Фотографія може зробити людину як би свідком подій, що відбуваються у світі, збудити почуття причетності цим подіям, вона дає наочне уявлення про окремі епізоди громадського життя, військові зіткнення, стихійні лиха, наукові відкриття, що відбуваються в найвіддаленіших куточках нашої планети.

  Зорове сприйняття фотографій має свої особливості. Сенс письмової або усної інформації людина сприймає поступово. Погляд, кинутий на сторінку тексту, не дає майже ніякої інформації. Фотографія ж сприймається миттєво.

  Специфікою професії є те, що фотожурналіст, як правило, обмежений в термінах виконання того або іншого завдання. Тому усі його дослідницькі здібності, здібності виявляти суть, значення, сенс явищ мають бути максимально активізовані.

  Фотожурналіст позбавлений можливості прослідкувати сам процес видозміни змісту факту. Фотожурналіст повинен таким чином відчувати ключові моменти в розвитку явища, передбачати їх вірогідне виникнення і зафіксувати факт так, щоб він розкрився в усьому багатстві змісту.

  Одна з найважливіших сутнісних властивостей журналістики полягає у відповідності, принциповій взаємообумовленості правди її творів і матеріальної, життєвої правди конкретних фактів і подій що є об'єктивною стороною змісту твору.
  Список використаної літератури


  1. Стил Э. Фотожурналистика. Лучшие фотографы мира и истории создания их работ - К.: Companion Group, 2008. – 496 с.

  2. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист. 2-е издание. – М.: Альпина Бизнес, 2004. – 516 с.

  3. Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 174 с.

  4. Корконосенко С.Г. Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и практика участия. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 2005 с.

  5. Крюков А.Ф. Фотожурналистика. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2008. – 512 с.

  6. Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: КноРус, 2005. – 684 с.

  7. Шостак М. И. Репортёр: профессионализм и этика. – М.: Академический проект, 2006. – 256 с.

  8. Березин В.М. Фотожурналистика. – М.: ХОРС-2, 2004. – 239 с.

  9. Коротков А.В. Фотожурналистика. Введение в специальность. – М.: Юнити, 2005. – 463 с.

  10. Федосеев И.В. Фотожурналистика.. Учебный курс. – М.: Март, 2006. – 208 с.  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.