МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Тригеры

  Тригеры

  Atliko: Jevgenij Sakin ir Pui?yt? Dovil? gr.: if – 2

  TRIGERIAI IR TRIGERIN?S SCHEMOS

  Kombinacini? logini? schem? (angl. – combinational logic) ??jim?

  signalai vienareik?mi?kai nustato j? i??jim? signalus. ?ioms schemoms

  neegzistuoja praeitis. Tik ?gijusios atmint? login?s schemos gali kaupti

  patirt? ir priimti protingus sprendimus. Schemoje ?k?nyta atminties l?stel?

  – tai trigeris; protingos login?s schemos – trigerin?s schemos. Protingi

  ?i? schem? sprendimai yra praeityje ?simintos informacijos pasekm?, tad

  trigerin?s schemos dar vadinamos sekvencin?mis (lotyni?kai sequentio –

  pasekm?). Ir angli?kai trigerin?s login?s schemos da?niausiai apibr??iamos

  s?voka – sequential logic.

  KOMBINACIN?S IR TRIGERIN?S SCHEMOS.

  ATMINTIES L?STEL?

  ?iame skyriuje sudarysime kombinacini? ir trigerini? schem?

  strukt?rines schemas ir aptarsime j? ypatybes. Sudarysime elementariosios

  atminties l?stel?s schem? ir i?siai?kinsime jos veikim?.

  Kombinacin?s ir trigerin?s login?s schemos

  Kombinacini? logini? schem? strukt?rin? schema

  Jau min?jome, kad kombinacini? logini? schem? i??jim? signalus

  nustato tik tuo metu veikiantys ??jimo signalai. Grie?tai kalbant, ?is

  apibr??imas galioja tik idealioms kombinacin?ms schemoms, nev?linan?ioms

  logini? signal?. Realiose kombinacin?se schemose i??jimo signalai ?iek tiek

  v?luoja ??jimo signal? at?vilgiu. Tai matyti i? realios kombinacin?s

  schemos strukt?rin?s schemos, parodytos 1 paveiksle. ?iame paveiksle ideali

  kombinacin? schema nev?lindama ??jimo signal? I1, I2, ..., In ?vykdo

  schemos nustatytas logines funkcijas F1, F2, ..., Fm. Kiekvieno naujo

  ??jimo signal? derinio nustatytos ?i? funkcij? reik?m?s pasiekia realios

  kombinacin?s schemos i??jimus tik po tam tikr? v?linimo laik? (t1, (t2,

  ..., (tm . V?linimo laikas (ti – tai funkcijos fi naujos reik?m?s

  did?iausias v?linimo laikas; jis atitinka t? ??jimo signal? derin?, kuriam

  veikiant (ti yra maksimalus.

  Pateiksime ?simintin? apibr??im?:

  [pic]

  1 pav. Realios kombinacin?s login?s schemos

  strukt?rin? schema

  f – tai F po (t .

  ?odin? ?io apibr??imo interpretacija b?t? tokia: f – tai nauja (atitinkanti

  nauj? ??jimo signal? derin?) login?s funkcijos F reik?m?, kuri pasieks

  realios schemos i??jim? tik po laiko (t. Kol laikas (t nesibaig?, schemos

  i??jime dar yra ?i login?s funkcijos reik?m? f ; pasibaigus v?linimo laikui

  ?i? funkcijos reik?m? f pakeis kita funkcijos reik?m? F.

  Aptartosios s?vokos n?ra da?nai taikomos, kai kalbama apie

  kombinacines schemas, ta?iau jos yra pamatin?s, ai?kinant trigerini?

  logini? schem? veikim?. Svarbu dar ir tai, kad ?ios s?vokos padeda

  pasteb?ti pana?um? tarp reali? kombinacini? schem? ir trigerini? schem?.

  Po laiko (t ( (timax realios kombinacin?s schemos i??jimuose nusistovi

  stabilios, nekintan?ios iki kito ??jimo signal? derinio, logini? funkcij?

  reik?m?s

  fi (I1, I2, ..., In) = Fi (I1, I2, ..., In).

  Kombinacin?s login?s schemos dirbs be klaid?, jei nauji signal?

  deriniai j? ??jimuose atsiras tik po to, kai schemos i??jimuose nusistov?s

  stabilios logini? funkcij? reik?m?s, tai yra, bent po laiko (timax .

  Trigerini? logini? schem? strukt?rin?s schemos

  Aptardami trigerines schemas vietoje gana ilgo termino " trigerio ar

  trigerin?s schemos i??jim? signal? reik?m?s" naudosime trumpesn? pla?iai

  taikom? termin? "trigerio ar trigerin?s schemos i??jim? b?viai".

  Trigerini?, arba sekvencini?, logini? schem? i??jim? b?vius nustato ne

  tik tuo metu veikiantys i?oriniai ??jim? signalai, bet ir gr??tamojo ry?io

  signalai, kurie priklauso nuo schemos atminties ?tais? b?vi?. Da?nai

  i?oriniai ??jim? signalai vadinami pirminiais ??jim? signalais (angl. –

  external, arba primary, inputs), o gr??tamojo ry?io – vidiniais, arba

  antriniais, ??jim? signalais (angl. – feedback signals, state, arba

  secondary, inputs).

  Skiriamos sinchronin?s ir asinchronin?s trigerin?s login?s schemos

  (angl. – synchronous or clock mode sequential logic; asynchronous

  sequential logic).

  Sinchronin?s trigerin?s login?s schemos strukt?rin? schema parodyta 2

  paveiksle. Reik?t? ?sid?m?ti ? ?i? schem? ?ra?ytus terminus. ?vairius

  ??jimo signal? pavadinimus jau aptar?me. Periodinius sinchronizuojan?ius

  arba, valdan?iuosius, signalus (angl. – control inputs) sukuria sistemos

  sinchronizuojan?i?j? impuls? generatorius, arba sistemos valdantysis

  generatorius (angl. – system clock).

  [pic]

  2 pav. Sinchronin?s trigerin?s login?s schemos strukt?rin? schema

  Sinchronin?se trigerin?se login?se schemose da?niausiai naudojami

  atminties ?taisai yra dinaminiai trigeriai, kurie gali keisti savo b?vius

  tik sinchronizuojan?iojo impulso priekinio fronto metu. Tai rei?kia, kad

  kombinacin?s login?s schemos sukurti ?adinimo signalai nekei?ia dinamini?

  trigeri? b?vi? iki sinchronizuojan?iojo impulso priekinio fronto, tai yra

  kito takto prad?ios. Tik po to ?adinimo, arba kito b?vio signalai, tampa

  trigeri? ?i? b?vi? signalais schemos i??jimuose. Patek? ? kombinacin?s

  schemos ??jimus kaip gr??tamojo ry?io signalai, jie kartu su i?oriniais

  ??jim? signalais formuoja naujus ?adinimo signalus.

  Sinchronines trigerines logines schemas patogu projektuoti suskaidant

  laik? ? taktus ir apra?ant ?vykius schemoje kiekvieno takto metu. ?ios

  schemos dirba be klaid?, jei tenkinami du reikalavimai:

  – prie? prasidedant kiekvienam naujam taktui, schema turi b?ti

  stabiliame b?vyje: turi nek?sti ??jimo signalai ir b?ti nusistov?j?

  loginiai lygiai ir kombinacini? schem?, ir trigeri? i??jimuose;

  – po kiekvieno naujo takto prad?ios, i?oriniai ??jimo signalai nors

  trump? laik? turi i?likti nepakit?.

  Laikas prie? kiekvieno takto prad?i? (3 pav.) vadinamas parengties,

  arba nustatymo, laiku tsu (angl. – setup time), laikas po kiekvieno takto

  prad?ios – ?tvirtinimo, arba i?laikymo, laiku (angl. – hold time).

  [pic]

  3 pav. Sinchronini? trigerini? schem? parengties (tsu) ir ?tvirtinimo

  laikai (th)

  Asinchronin?s trigerin?s login?s schemos strukt?rin? schema skirt?si

  nuo 2 paveikslo schemos tik tuo, kad joje neb?t? sinchronizuojan?i?

  signal?. Asinchronin?s trigerin?s login?s schemos veikia be klaid?, jei,

  prie? paduodant kiekvien? i?orin? ??jimo signal?, schemoje visi b?viai esti

  nusistov?j?, ir tuo pat metu kei?iasi tik vieno i? i?orini? ??jim?

  signalas.

  Asinchronines trigerines schemas projektuoti sunkiau, tod?l jos

  naudojamos tik tuomet:

  – kai sinchronin?s schemos yra nepakankamai spar?ios;

  – kai schema apdoroja pavienius neperiodinius ir nesinchronizuotus

  loginius signalus;

  – kai d?l koki? nors prie?as?i? (pavyzd?iui, ribotos autonominio

  maitinimo ?altinio galios) sinchronizuojan?i? signal? neformuoja.

  Trigerin?s login?s schemos da?nai vadinamos sinchroniniais arba

  asinchroniniais (nelygu kokia trigerin? schema) b?vi? automatais. Kartais

  vartojamas ir kitas terminas – sinchroniniai arba asinchroniniai b?vi?

  generatoriai (angl. – synchronous arba asynchronous state machine).

  Dviej? stabili? b?vi? atminties l?stel?

  Dviej? stabili? b?vi? atminties l?stel? – kiekvieno trigerio

  svarbiausioji dalis. Sudarysime ?ios l?stel?s elektrin? principin? ir

  login? schemas, i?siai?kinsime j? veikim? ir ypatybes.

  [pic]

  4 pav. Pirmasis dviej? b?vi? atminties l?stel?s schemos variantas

  Dviej? b?vi? atminties l?stel?s schem? sudaro du var?inio stiprintuvo

  laipsniai, kuriuose sudarytas teigiamas gr??tamasis ry?ys tarp antrojo

  laipsnio i??jimo ir pirmojo laipsnio ??jimo (9.4 pav.).

  ?i? schem? galima apib?dinti ir taip: tai dviej? laipsni?

  stiprintuvas, kurio kiekvieno laipsnio i??jimas sujungtas su kito laipsnio

  ??jimu. Ta?iau da?niausiai teikiamas ?itoks apibr??imas: tai du var?inio

  stiprintuvo laips-

  [pic]

  5 pav. Pagrindin? atminties l?stel?s schema

  niai, kuriuose sudarytas kry?minis gr??tamasis ry?ys tarp i??jim? ir

  ??jim?.

  Pagal ?? paskutin?j? apra?ym? perbrai?yta 4 paveikslo schema parodyta

  5 paveiksle. Galimi du ir tik du stabil?s ?ios schemos b?viai. Tarkime, kad

  tranzistorius VT1 yra atviras. Tuomet atviro tranzistoriaus kolektoriaus

  ?emas ?tampos lygis palaiko u?dar? tranzistori? VT2. Auk?tas u?daro

  tranzistoriaus VT2 kolektoriaus ?tampos lygis palaiko atvir? tranzistori?

  VT1. Toks b?vis – atviras VT1 ir u?daras VT2 – yra stabilus ir gali trukti

  tol, kol nei?jungsime maitinimo ?tampos.

  Galimas ir kitas stabilusis b?vis, kai atviras yra tranzistorius VT2.

  Tuomet ?emas ?io tranzistoriaus kolektoriaus ?tampos lygis laiko u?dar?

  tranzistori? VT1, o ?io auk?tas kolektoriaus ?tampos lygis – atvir?

  tranzistori? VT2. Ir ?is b?vis – u?daras VT1 ir atviras VT2 – trunka tol,

  kol nei?jungiama maitinimo ?tampa.

  B?vis, kai abu tranzistoriai u?dari, negalimas, nes bet kurio u?daro

  tranzistoriaus auk?tas kolektoriaus ?tampos lygis tuojau pat atidaryt? kit?

  u?dar? tranzistori?.

  B?vis, kai abu tranzistoriai praviri, galimas, bet nestabilus, nes

  ma?iausias bet kurio tranzistoriaus kolektoriaus ?tampos ar srov?s pokytis

  nustato vien? i? stabili?j? schemos b?vi?. Aptarkime, kaip tai vykt?. Abu

  tranzistoriai gali b?ti praviri tik tuomet, kai jais teka nekintan?ios

  vienodo stiprumo srov?s. Tarkime, kad ka?kuriuo laiko momentu

  tranzistoriaus VT1 srov? ?iek tiek padid?jo. To prie?astis gali b?ti net ir

  chaoti?kas sudaran?i? srov? elektron? jud?jimas. Padid?jusi VT1

  kolektoriaus srov? ?iek tiek padidina ?tampos kritim? rezistoriuje R1,

  tod?l VT1 kolektoriaus ?tampa truput? suma??ja ir pridaro tranzistori? VT2,

  o tai, savo ruo?tu, padidina jo kolektoriaus ?tamp?. Padid?jusi VT2

  kolektoriaus ?tampa dar labiau stiprina tranzistoriaus VT1 srov? ir ma?ina

  jo kolektoriaus ?tamp?. ?itoks gri?ties procesas labai greitai tranzistori?

  VT1 ?sotina, o tranzistori? VT2 u?daro – schema pereina ? vien? i? dviej?

  stabili?j? b?vi?.

  Tranzistori? kolektori? ?tampos visuomet esti inversin?s viena kitos

  at?vilgiu: atvirojo tranzistoriaus kolektoriaus ?tampos lygis ir loginis

  lygis yra ?emas, u?darojo – auk?tas.

  [pic]

  6 pav. Dviej? b?vi? atminties

  l?stel?s login? schema

  Schema, kurioje galimi tik du stabil?s b?viai, naudojama kaip

  atminties l?stel? vieno bito informacijai saugoti. Tokia atminties l?stel?

  dar n?ra trigeris, nes jos ??jimai, tranzistori? baz?s, tiesiogiai susieti

  su i??jimais – tranzistori? kolektoriais. Trigeriuose ??jimai ir i??jimai

  turi b?ti atskirti.

  Dviej? b?vi? atminties l?stel?s login? schem? sudaro tik du loginiai

  elementai. 5 paveikslo schemoje nesunku ??i?r?ti du inverterius. Kiekvieno

  inverterio i??jimas sujungtas su kito inverterio ??jimu – tai ir parodyta

  atminties l?stel?s login?je schemoje 6 paveiksle.

  BAZINIAI TRIGERIAI IR J? APRA?YMAS

  Loginis ?taisas, turintis du ir tik du stabilius b?vius, ir du

  inversinius vienas kito at?vilgiu i??jimus, vadinamas trigeriu (angl.

  trigger – ?autuvo gaidukas). Kiekvieno ir sud?tingo, ir paprasto trigerio

  pagrind? sudaro vienas i? dviej? bazini? trigeri?. ?iame skyriuje labai

  detaliai i?nagrin?sime t? bazini? trigeri? schemas ir j? apra?ymo b?dus.

  Tik labai gerai i?siai?kin? papras?iausi? trigeri? veikim?, gal?sime

  s?kmingai analizuoti sud?tingus trigerius ir trigerines schemas.

  Bazinis SR trigeris

  [pic]

  7 pav. Bazinio SR trigerio elektrin? principin? schema

  Dviej? stabili? b?vi? atminties l?stel? tampa trigeriu, kai joje

  sudaromi atskirti vienas nuo kito ??jimai ir i??jimai. Jei ? schem? 5

  paveiksle lygiagre?iai kiekvienam tranzistoriui ?jungsime dar po vien?

  tranzistori?, turint? bendr? kolektoriaus apkrov? su ankstesniuoju

  tranzistoriumi, gausime bazinio trigerio schem?, parodyt? 7 paveiksle.

  Paprastai vienas tokio trigerio ??jimas vadinamas nustatymo, arba ?ra?ymo,

  ??jimu (angl. – set), kitas – numetimo, arba i?trynimo, ??jimu (angl. –

  reset). Pagal angli?k?j? ??jim? pavadinim? pirm?sias raides S ir R ?is

  trigeris vadinamas SR trigeriu.

  Trigeri? i??jimai paprastai ?ymimi raid?mis Q ir Q. Tiesioginiu

  trigerio i??jimu Q laikomas tas i??jimas, kuriame gaunamas ??jimo S

  signalas. Sakoma, kad trigeris yra nustatytas ? loginio 1 b?v?, arba

  ?ra?ytas (set), kai i??jimo Q loginis lygis yra auk?tas: Q = 1. Trigeris

  yra nustatytas ? 0 b?v?, arba i?trintas (reset), kai Q = 0.

  I?nagrin?sime schemos, parodytos 7 paveiksle, veikim?. Tegul ?ios

  schemos ??jimas IN1 yra S ??jimas, o IN2 – R. Kadangi schema simetri?ka,

  ??jimus galime pasirinkti laisvai, ta?iau pasirinkt? ??jim? signalus turi

  atitikti tik tam tikr? i??jim? signalai. Tarkime, kad signalai ??jimuose

  ?itokie: S = 1, R = 0. Auk?ta ??jimo IN1 ?tampa atidaro tranzistori? VT1

  ir, nepriklausomai nuo to, atviras ar u?daras VT2, sukuria ?em? VT1

  kolektoriaus ?tamp?. ?is ?emas ?tampos lygis u?daro tranzistori? VT3. ?emas

  ??jimo IN2 loginis lygis R = 0 u?daro tranzistori? VT4. Jei ir VT3 ir VT4

  u?dari, j? kolektoriaus potencialas lygus maitinimo ?altinio ?tampai. Tai

  esti auk?tas ?tampos lygis, kuris atidaro tranzistori? VT2. Taigi ??jim?

  signalai S = 1 ir R = 0 atidaro VT1 ir VT2 bei u?daro VT3 ir VT4: nustato

  ?em? ??jimo I?1 ?tampos lyg? ir auk?t? i??jimo I?2 ?tampos lyg?. Pagal

  anks?iau suformuluot? taisykl?, kad i??jimas Q yra tas i??jimas, kuriame

  pakartojamas S ??jimo signalas, darome i?vad?, kad SR trigeryje tiesioginis

  i??jimas Q yra i??jimas I?2, o inversinis i??jimas Q yra i??jimas I?1.

  I?nagrin?kime atvej?, kai po logini? signal? S = 1 ir R = 0,

  atidariusi? tranzistorius VT1 ir VT2 bei u?dariusi? tranzistorius VT3 ir

  VT4, ? bazinio SR trigerio schem? paduodami signalai S = 0 ir R = 0. Nors

  ?emas ??jimo S ?tampos lygis ir u?daro tranzistori? VT1, jo kolektoriaus

  potencialas lieka ?emas, nes VT2 yra atviras – tai garantuoja auk?ta u?dar?

  tranzistori? VT3 ir VT4 kolektori? ?tampa. Taip pat, jei ??jimo signalai S

  = 0 ir R = 0 patenka ? triger? po signal? S = 0 ir R = 1, tai tranzistoriai

  VT1 ir VT2 lieka u?dari, o tranzistoriai VT3 ir VT4 – atviri. Tad galime

  daryti i?vad?, kad signalai S = 0 ir R = 0 nekei?ia prie? tai buvusio

  trigerio b?vio.

  Liko neaptartas paskutinysis ??jimo signal? rinkinys: S = 1 ir R = 1.

  Kol ?ie signalai veikia, ir tranzistorius VT1, ir tranzistorius VT4 yra

  atviri, tod?l i??jimuose Q ir Q gaunama ?ema ?tampa. Nustojus veikti tiems

  ??jimo signalams, ma?iausias ?tampos ar srov?s pokytis gali pervesti

  triger? ? vien? i? dviej? vienodai tik?tin? stabili? b?vi?: arba VT1 ir VT2

  u?sidaro, o VT3 ir VT4 lieka atviri, arba VT1 ir VT2 lieka atviri, o VT3 ir

  VT4 u?sidaro. Signal? rinkinys S = 1 ir R = 1 yra ?iam trigeriui

  draud?iamas, nes, pirma, kol ?ie signalai veikia, tol Q = Q = 0, o tai

  neatitinka trigerio apibr??imo – trigeris nustoja buv?s trigeriu. Antra,

  kai ?ie signalai baigiasi, trigeryje nusistovi atsitiktinis i? anksto

  nenusp?jamas b?vis. I?skyrus kai kuriuos atvejus, tokia situacija

  nepriimtina nei trigeriuose, nei schemose su trigeriais.

  Sudarysime SR trigerio login? schem?. Nesunku pasteb?ti, kad 7

  paveikslo schem? sudaro du loginiai elementai 2ARBA-NE su kry?miniais

  gr??tamaisiais ry?iais: kiekvieno loginio elemento i??jimas sujungtas su

  kito elemento ??jimu.

  Trigerio tiesioginis i??jimas Q yra i??jimas to loginio elemento, ? kur?

  ateina ??jimo signalas R. Inversinis trigerio i??jimas Q yra i??jimas to

  loginio elemento, ? kur? ateina ??jimo signalas S. Taip sudaryta bazinio SR

  trigerio login? schema parodyta 8 paveiksle.

  [pic]

  8 pav. Bazinio SR

  trigerio login? schema

  Pa?ym?sime, kad sudarytoji schema, kaip ir kiekviena login? schema,

  veikia nepriklausomai nuo loginio elemento atmainos: TRTL, TTL, nMOP, KMOP

  ar kitos. Parinktoji logika tik apibr??ia trigerio parametrus: veikimo

  spart?, vartojam? gali?, atsparum? trikd?iams ir pana?iai. Kadangi ?vairi?

  logini? element? principini? schem? atmainas ir j? savybes i?samiai

  nagrin?jome antrojoje knygos dalyje, trigerius ir trigerines schemas

  nagrin?sime tik sudaryt? i? logini? element? logini? schem? arba dar labiau

  apibendrint? funkcini? schem? lygmenyje. Pastarosios schemos sudaromos i?

  sud?tingesni? u? loginius elementus funkcini? mazg?.

  Aptarsime bazinio SR trigerio veikim? logini? element? lygmenyje.

  Prie? tai prisiminkite, kad "stiprusis" signalas, vienareik?mi?kai

  nustatantis b?v? loginio elemento ARBA (taip pat ir loginio elemento ARBA-

  NE) i??jime, yra loginis vienetas arba auk?tas ?tampos lygis. Vadinasi, kai

  login?s schemos ??jimuose yra signal? rinkinys S = 1 ir R = 0, signalas S =

  1 vienareik?mi?kai nustato Q = 0. Signalai R = 0 ir Q = 0 savo ruo?tu

  nustato Q = 1.

  ??jimo signal? rinkinys S = 1 ir R = 1 SR trigeriui yra draud?iamas,

  Страницы: 1, 2, 3, 4


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.