МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Тригеры

  D trigeri? ??jimas R sudaromas kaip ??jimo D ( S inversija. Tod?l ir

  signalai D ( 1 bei D ( 0 yra aktyv?s ir atkartojami pagrindiniame

  trigerio i??jime. D trigeryje i?spr?sta draud?iamojo ??jimo signal?

  rinkinio SR = 11 problema: toks rinkinys tiesiog negalimas. ? ?? triger?

  taip pat ne?manoma paduoti pasyvaus rinkinio SR = 00.

  JK trigeriai – tai trigeriai, kuriuose sudarytas kry?minis gr??tamasis

  ry?ys tarp i??jim? ir ??jim?. Dviej? informacini? ??jim? J ir K paskirtis

  tokia pati, kaip ir ??jim? S bei R.

  T trigeriai – tai JK trigeriai, turintys vien? ??jim? J ( K ( T.

  Konkretus trigeris gali tur?ti keli? grupi? po?ymius. Ne visi trigeri?

  tipai taikomi praktikoje, vieni labai pla?iai paplit?, o kiti egzistuoja

  veikiau teori?kai nei prakti?kai.

  Devintajame skyriuje min?jome, kad projektuoti sinchronines schemas

  yra papras?iau nei asinchronines. Sinchronin?se schemose paprastai

  naudojami tik sinchroniniai trigeriai. Tod?l toliau i?samiai aptarsime tik

  ?iuos trigerius. ?itaip suma?insime nagrin?jam? trigeri? variant? skai?i?.

  I?siai?kin? sinchronini? trigeri? veikim?, suprasite, kaip veikia ir

  analogi?ki asinchroniniai trigeriai, nes asinchroninis trigeris yra

  paprastesnis sinchroninio trigerio variantas. Kita vertus, asinchronini?

  bazini? SR ir (S(R trigeri? veikimas detaliai i?nagrin?tas 10 skyriuje.

  Elementar?s potencialiniai sinchroniniai trigeriai

  ?iame poskyryje nagrin?sime elementari? sinchronini? SR, D, JK ir T

  trigeri? schemas bei veikim?, apra?ymo b?dus ir savybes.

  Sinchroniniai SR trigeriai

  Prie? tai nagrin?ti baziniai SR ir (S(R trigeriai yra potencialiniai

  trigeriai, nes j? b?vius kei?ia auk?ti ir ?emi ?tamp? lygiai

  informaciniuose S ir R ??jimuose. ?ie trigeriai yra asinchroniniai, nes j?

  b?vius lemia vien tik informacini? ??jim? signalai.

  Visuose sinchroniniuose trigeriuose informaciniai signalai prie?

  patekdami ? bazinio trigerio ??jim? turi praeiti pro laiko vartus (angl. –

  gates). Su tuo susietas da?nai naudojamas angli?kasis sinchronini? trigeri?

  pavadinimas gated latches – trigeriai su laiko vartais. Vartus valdo arba

  signalas C (control – valdymo), arba CK (clock – sinchronizavimo), arba E

  (enable – leidimo). Kad ir kaip ?ie signalai b?t? vadinami, jie yra

  vartininkai, praleid?iantys arba nepraleid?iantys ? bazin? triger?

  informacinius signalus.

  Sinchroniniuose SR trigeriuose naudojami logini? element? IR vartai,

  jei bazinis trigeris yra SR trigeris, arba logini? element? IR-NE vartai,

  jei bazinis trigeris – (S(R trigeris. Sinchroninio SR trigerio su baziniu

  SR trigeriu login? schema, funkcin? schema ir ?io trigerio grafinis ?ymuo

  parodyti 19 paveiksle.

  [pic]

  19 pav. Sinchroninio SR trigerio su baziniu SR trigeriu login? schema (a),

  funkcin? schema (b) ir grafinis ?ymuo (c)

  Kai valdantysis signalas C ( 1, informaciniai signalai S ir R patenka

  ? trigerio ??jimus ir tuomet sinchroninis SR trigeris veikia lygiai taip

  pat, kaip ir bazinis SR trigeris. Valdantysis signalas C ( 0 informacini?

  signal? nepraleid?ia, tod?l trigeris b?vio nekei?ia. Atkreipkite d?mes? ?

  labai svarb? dalyk?: draud?iantis trigeriui veikti signalas C ( 0

  suformuoja pasyv?j? signal? derin? bazinio SR trigerio ??jime ir nekei?ia

  prie? tai buvusio trigerio b?vio. Tai rei?kia, kad signalas C ( 0 "pagauna

  ? sp?stus" ?ra?yt? trigeryje informacij? ir "laiko j? sp?stuose" tol, kol

  pats nenustoja veik?s. Tuo ir paai?kinamas angli?kasis ?io tipo trigeri?

  pavadinimas latch – sp?stai. Sinchroniniai SR trigeriai pagal vis? j?

  ??jim? pirm?sias raides dar vadinami SRC trigeriais, arba, pabr??iant, kad

  vartai trigerio ??jime yra laiko vartai – SRT trigeriais, ?ia raid? T

  rei?kia laik? (time).

  Remdamiesi bazinio SR trigerio charaktering?ja lygtimi Q ( SR + qR ir

  paveikslo 19, a logine schema, u?ra?ysime sinchroninio SR trigerio

  charaktering?j? lygt?:

  Q ( S( C( R( C + q( R( C ( S( C( (R + C) + q( (R +C) (

  ( SCR + SCC + qC + qR ( SCR

  + qC + qR

  [pic]

  20 pav. Sinchroninio SR trigerio Karno diagrama

  Remdamiesi sinchroninio SR trigerio su baziniu SR trigeriu

  charaktering?ja lygtimi, sudarysime ?io trigerio Karno diagram? (20 pav.).

  ?vertinsime, kad ? sinchronin? SR triger? paduodamas vienas vidinio ??jimo

  (gr??tamojo ry?io) signalas q ir trys i?oriniai ??jimo signalai C, S ir R.

  Atkreipkite d?mes? ? tai, kaip sudaroma Karno diagrama, kai i?ilgai vienos

  jos kra?tin?s ra?omos trij? logini? kintam?j? reik?m?s. Pirmiausia

  nuosekliai du kartus u?ra?ome visas dviej? logini? kintam?j? kombinacijas

  ?prasta Gr?jaus kodo eil?s tvarka: 00, 01, 11, 10 ir 00, 01, 11, 10. Po to

  pirmojo ketverto priekyje ?ra?omas nulis, antrojo ketverto – vienetas.

  Grie?tai tariant, tokiu b?du sudar?me dvi atskiras Karno diagramas su

  trimis loginiais kintamaisiais q, S ir R: vien? diagram?, kai C ( 0,

  ir kit?, kai C ( 1.

  Pa?ym?sime, kad diagramos dal?, kurioje C ( 0, u?pildo tik stabil?s

  b?viai. Kitaip ir negali b?ti, nes kol C ( 0, trigeris negali keisti b?vio

  nei po (t, nei po bet kurio kito laiko. Tai ?vertin? galime teigti, kad

  Karno diagramos dalis, atitinkanti valdant? signal? C ( 0, yra

  neinformatyvi, tod?l ir neb?tina.

  Kai C ( 1, trigeris veikia kaip bazinis SR trigeris, tod?l jam ??jimo

  signal? rinkinys CSR ( 111 yra draud?iamas rinkinys.

  Remdamiesi charaktering?ja lygtimi arba u?pildyt?ja Karno diagrama,

  galime nubrai?yti sinchroninio SR trigerio b?vi? kaitos diagram? (21 pav.).

  ?i? diagram? lengviau sudaryti pagal Karno diagram?: visi stabil?s, lyg?s

  0, b?viai Karno diagramoje rei?kia gr??im? ? a b?v?; visi stabil?s, lyg?s

  1, b?viai – gr??im? ? b b?v?; nestabil?s b?viai, lyg?s 0, – per?jim? i?

  nestabilaus a b?vio ? stabil? b b?v?; nestabil?s b?viai, lyg?s 1, –

  per?jim? i? nestabilaus b b?vio ? stabil? a b?v?.

  [pic]

  21 pav. Sinchroninio SR trigerio

  b?vi? kaitos diagrama

  Sinchroniniai D trigeriai

  [pic]

  22 pav. Sinchroninio D trigerio funkcin? schema (a) ir grafinis ?ymuo (b)

  Klasifikuodami trigerius sak?me, kad D (angli?kai D interpretuojamas

  dvejopai: data arba delay) trigeris – tai SR trigeris su vienu informaciniu

  ??jimu D ( S; ??jimas R sudaromas kaip ??jimo S inversija. Pagal tok? D

  trigerio apibr??im? nubrai?yta sinchroninio D trigerio (angl. – gated D

  latch) funkcin? schema parodyta 22 paveiksle. ?i trigerio schema eliminuoja

  draud?iam? signal? rinkin? SR ( 11 (arba CSR ( 111). Kai valdymo ??jimo

  signalas C ( 1, informacinio ??jimo signalas D ( 1 nustato trigerio b?v? Q

  ( 1 (b b?v?), o signalas D ( 0 – b?v? Q ( 0 (a b?v?). Taigi signal?

  rinkinys CD ( 11 nustato, arba ?ra?o, triger?, o rinkinys CD ( 10 j?

  numeta, arba i?trina.

  Asinchroninio D trigerio funkcin? schema skirt?si nuo 22, a paveiksle

  parodytos schemos tik tuo, kad vietoj sinchroninio SR (SRC) trigerio b?t?

  asinchroninis SR trigeris – bazinis SR trigeris. Tokio trigerio pagrindinio

  i??jimo signalas Q b?t? toks pat, kaip informacinio ??jimo signalas D: Q (

  1, kai D ( 1, ir Q ( 0, kai D ( 0. Kadangi ?is trigeris nekei?ia ??jimo

  signalo, o tik pakartoja, pav?lin?s laiku (t, tai jis kartais vadinamas

  v?linimo trigeriu, tai yra, angli?koji santrumpa D interpretuojama ne kaip

  data, bet kaip delay.

  ?ia pa?ym?sime, kad visi elementar?s asinchroniniai potencialiniai

  trigeriai SR, D, JK ar T ir visi elementar?s sinchroniniai trigeriai, kai

  j? valdymo ??jime veikia signalas C ( 1, i??jime Q pakartoja suv?lint?

  informacini? ??jim? S, D, J arba T signal?.

  Taikydami t? pa?i? metodik?, kaip ir sinchroninio SR trigerio atveju,

  u?ra?ysime sinchroninio D trigerio charaktering?j? lygt? ir sudarysime jo

  Karno bei b?vi? kaitos diagramas. Tarkime, kad sinchroninis D trigeris yra

  sudarytas i? logini? element? IR-NE, kitaip tariant, sinchronin? SR triger?

  sudaro bazinis (S(R trigeris su logini? element? IR-NE laiko vartais.

  Prisiminkite, kad loginiai elementai IR-NE paprastai naudojami visose TTL

  serij? mikroschemose.

  [pic]

  23 pav. Sinchroninio D trigerio Karno diagrama

  Toliau nagrin?sime sinchroninio D trigerio laiko diagramas. Trigeris

  veiks be klaid?, jei informacinio ??jimo signalas D i?liks toks pats ?iek

  tiek prie? ir ?iek tiek po valdymo ??jimo signalo C poky?io, tai yra, C

  signalo parengties (setup time) ir ?tvirtinimo (hold time) laiku. Prie?ingu

  atveju nei?vengiame neapibr??tumo, nes neai?ku, kuris signalas – C ar D –

  pakito anks?iau.

  Pagal konkre?ius C ir D signalus sudarytos sinchroninio D trigerio

  i??jimo signalo Q laiko diagramos parodytos 24 paveiksle (?ia tsu ir th –

  signalo C parengties bei ?tvirtinimo laikai).

  [pic]

  24 pav. Sinchroninio D trigerio laiko diagramos

  Sinchroniniai JK trigeriai

  Min?jome, kad tarp JK trigeri? i??jim? ir ??jim? b?na sudarytas

  kry?minis gr??tamasis ry?ys: tai yra trigerio ??jimas S arba kitas j?

  atitinkantis ??jimas sujungiamas su inversiniu trigerio i??jimu Q, o

  ??jimas R arba kitas j? atitinkantis ??jimas – su tiesioginiu trigerio

  i??jimu Q.

  Sinchroniniuose JK trigeriuose (angl. – gated J-K latch) gr??tamojo

  ry?io signalai nukreipiami ? ??jimus pro laiko vartus. ?itaip sudarytos

  sinchroninio JK trigerio su baziniu SR trigeriu login? ir funkcin? schemos

  bei trigerio grafinis ?ymuo parodyti 26 paveiksle.

  [pic]

  26 pav. Sinchroninio JK trigerio login? schema (a),

  funkcin? schema (b) ir grafinis ?ymuo (c)

  Trigerio ??jimas J (jump) pagal paskirt? atitinka SR trigerio ??jim?

  S, o ??jimas K (keep) – ??jim? R. Tai, kad gr??tamasis ry?ys yra kry?minis,

  vaizd?iau matyti i? trigerio funkcin?s schemos. I?nagrin?j? 26 paveiksle

  parodyt? login? schem? galime ?sitikinti, kad JK trigeryje, kaip ir D

  trigeryje, bazinio trigerio ??jim? signal? derinys SR ( 11 ne?manomas.

  Remdamiesi bazinio SR trigerio charaktering?ja lygtimi Q ( SR + qR,

  u?ra?ysime sinchroninio JK trigerio su baziniu SR trigeriu charaktering?j?

  lygt?. Pagal 26, a paveikslo login? schem? bazinio trigerio ??jim? signalus

  S ir R galime apra?yti ?itaip: S ( qCJ ir R ( qCK . ?ra?ome ?ias S ir R

  reik?mes ? SR trigerio charaktering?j? lygt?. Tuomet

  Q ( qCJ( qCK + q( qCK .

  Atlik? nesud?tingus pertvarkymus, gauname ?itoki? sinchroninio JK trigerio

  charaktering?j? lygt?:

  Q ( qCJ + qC +qK .

  Pagal ?i? charaktering?j? lygt? sudarytoji Karno diagrama parodyta 25

  paveiksle. Kaip ir vis? sinchronini? trigeri?, taip ir aptariamojo JK

  trigerio b?viai, kai draud?iantis valdantysis signalas C ( 0, esti tik

  stabil?s (kairioji Karno diagramos dalis).

  [pic]

  25 pav. Sinchroninio JK trigerio

  Karno diagrama

  Kai C ( 1, ??jimo signal? rinkinys JK ( 00 (CJK ( 100) yra pasyvus –

  jis nekei?ia prie? tai buvusio stabilaus trigerio b?vio. Rinkinys CJK ( 101

  nustato stabil? trigerio b?v? Q ( 0, rinkinys CJK ( 110 – stabil? b?v? Q (

  1. ??jimo signal? rinkinys CJK ( 111 nustato du nestabilius b?vius:

  nestabil? 1, kai q = 0, ir nestabil? 0, kai q = 1. ?ie trigerio b?viai

  nuolat kinta, ir n? vienas i? j? netampa stabilus – trigeris generuoja.

  [pic]

  28 pav. Sinchroninio JK trigerio

  b?vi? kaitos diagrama

  Generavimo rei?kin? galima paai?kinti remiantis logine trigerio

  schema. Kai CJK ( 111, tai abieji laiko vartai esti atviri. Tad bazinio SR

  trigerio ??jimai yra tiesiogiai susieti su trigerio i??jimais: S su Q, R su

  Q. Jei ka?kuriuo laiko momentu ??jimo S loginis lygis yra auk?tas, tai po

  v?linimo laiko (t ?is lygis nustato trigerio b?v? Q ( 1. Vadinasi, toks

  pats auk?tas loginis lygis esti ir trigerio ??jime R. ?is signalas, pra?jus

  v?linimo laikui (t, nustatys trigerio b?v? Q ( 0. Taigi trigerio b?viai

  nuolat kinta; generavimo period? lemia trigerio v?linimo laikas

  (?vertinamas ir laiko vart? logini? element? v?linimas).

  Prie t? pa?i? i?vad? prieisime, sudar? ir i?nagrin?j? ?io trigerio

  b?vi? kaitos diagram? (28 pav.).

  Generavim? sinchroniniame JK trigeryje galima sustabdyti dviem

  b?dais.

  Pirmasis, valdant triger? labai trumpais, trumpesniais u? trigerio

  v?linimo laik?, ??jimo C impulsais. Tuomet trigeris keis b?v? po kiekvieno

  impulso valdymo ??jime. Ta?iau labai trumpus valdan?ius impulsus sud?tinga

  formuoti, o tok? pat? rezultat?, bet be valdan?i? impuls? trukm?s

  apribojimo, gausime naudodami impulsais valdomus MS trigerius.

  Antrasis b?das – ?jungti ? gr??tamojo ry?io grandines signalus

  v?linan?ius elementus. Parinkdami ?i? element? v?linimo laikus, gauname

  reikiam? trigerio generavimo period?.

  Baigdami poskyr? tur?tume pripa?inti, kad sinchronin? JK triger?

  nagrin?jome grei?iau mokymosi tikslais. Prakti?kai ?is trigeris retai

  taikomas.

  Sinchroniniai T trigeriai

  [pic]

  27 pav. Sinchroninio T trigerio funkcin? schema (a) ir grafinis ?ymuo (b)

  Jau sak?me, kad T trigeris – tai JK trigeris, kuriame J ( K ( T.

  Sinchroninio T trigerio funkcin? schema ir grafinis ?ymuo parodyti 27

  paveiksle.

  Paprasta prognozuoti, kad ir ?is trigeris dirba taip pat nestabiliai,

  kaip ir sinchroninis JK trigeris.

  Impulsiniai MS tipo trigeriai

  ?ie trigeriai turb?t buvo sugalvoti norint i?spr?sti potencialini? JK

  ir T trigeri? generavimo problem?. Generavimo prie?astis – tiesioginis

  gr??tamasis ry?ys tarp trigerio i??jim? ir jo ??jim? – buvo pa?alinta

  nuosekliai sujungus du sinchroninius trigerius ir padavus ? juos

  inversinius vienas kito at?vilgiu valdan?ius signalus C. ?itaip sudaryt?

  nuosekli? tiesioginio gr??tamojo ry?io grandin? visuomet nutraukia tas

  trigeris, kurio valdymo ??jime tuo metu veikia signalas C ( 0. Kadangi

  pirmojo trigerio i??jimo signalas kei?ia antrojo trigerio b?v?, tai

  pirmasis trigeris buvo pavadintas ponu (angl. – master), o antrasis

  (valdomasis) – vergu (slave). Pagal ?i? angli?k? ?od?i? pirm?sias raides

  taip sudaryt? triger? imta vadinti MS trigeriu.

  I? MS trigerio strukt?ros apra?ymo matyti, kad ji turi prasm? tik

  tada, kai MS trigeris sudarytas i? sinchronini? SR trigeri?. Tai rei?kia,

  kad asinchroninis MS trigerio variantas negalimas.

  Pagal ?odin? trigerio strukt?ros apra?ym? galime sudaryti konkretaus

  MS tipo trigerio schem?. Tai gal?t? b?ti SR, D, JK arba T impulsinis MS

  tipo trigeris. Kadangi pla?iausiai taikomi MS tipo JK ir T trigeriai, j?

  schemas ir nagrin?sime.

  [pic]

  29 pav. MS tipo JK trigerio funkcin? schema

  29 paveiksle atvaizduota MS tipo JK trigerio funkcin? schema. Kadangi

  tai MS trigeris, j? sudaro du nuosekliai sujungti sinchroninai SR trigeriai

  su inversiniais vienas kito at?vilgiu C signalais. Pirm?j? triger?

  paprastai ?ymi M raide, antr?j? – S. Kadangi tai JK trigeris, jame

  sudarytas kry?minis gr??tamasis ry?ys i? i??jim? ? ??jimus. Norint

  parodyti, kaip gr??tamojo ry?io signalas patenka ? trigerio ??jim?, M

  sinchroninis SR trigeris schemoje detalizuotas, parodant jo laiko vartus.

  Toks pat antrasis SRC trigeris S schemoje atvaizduotas kaip vienas

  funkcinis mazgas.

  [pic]

  30 pav. MS tipo JK trigerio laiko diagramos

  30 paveiksle atvaizduotos MS trigerio pirmojo SRC trigerio i??jimo

  signalo M ir antrojo SRC trigerio i??jimo signalo Q laiko diagramos,

  atitinkan?ios konkre?ius MS trigerio ??jimo signalus C, J ir K. Akivaizdu,

  kad antrojo trigerio i??jimas Q yra ir MS trigerio i??jimas. Diagramoje

  sunumeruoti ?vykiai trigeryje. Kiekvienas ?vykis – bent vieno ??jimo

  signalo pokytis.

  Pirmasis ?vykis – J ( 0 (1 – nepakeit? nei vieno trigerio b?vio, nes

  trigeriui M neleid?ia vartytis signalas C ( 0, o nepralaidus M neperduoda J

  kitimo ? triger? S. Tik antrasis ?vykis – C ( 0 (1 – leid?ia M trigeriui

  priimti signal? J ??jime. Tre?iasis ?vykis – C ( 0 (1 ( C ( 1 ( 0 –

  leid?ia S trigeriui priimti signal? M ( J ( 1 ir nustato Q ( 1 trigerio

  i??jime. ?? SR trigerio b?v? gali pakeisti tik signalas R ( 1. Paduot? ? MS

  trigerio K ??jim? vienetin? signal? M trigeris priima ??jime R, sulauk?s

  leidimo C ( 1 – penktojo ?vykio. ?e?tasis ?vykis leid?ia S trigeriui

  priimti R ( 1 ir nustato jo ir MS trigerio b?v? Q ( 0.

  [pic]

  31 pav. MS tipo JK trigerio

  grafinis ?ymuo

  2 ir 3 ?vykiai parodo, kaip MS trigeryje vyksta ?prastasis nustatymas,

  o 5 ir 6 ?vykiai – kaip vyksta ?prastasis numetimas. Kai nustatymas

  ?prastas, J ( 1 ir M ( Q ( ( 0 reik?m?s turi atsirasti iki impulso C ??jime

  prad?ios. Kai numetimas ?prastas, iki impulso C ??jime prad?ios turi

  atsirasti signalai K ( 1 ir M ( Q ( 1. Kai MS trigeris veikia ?prastai,

  tuomet C impulso priekinis frontas kei?ia M trigerio b?v?, o galinis

  Страницы: 1, 2, 3, 4


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.